Can Monroig i el Call d,Inca

Can Monroig i el call d’Inca 

El casal de Can Monroig que se situa al número 22 del carrer de Can Valella també ha estat conegut amb el nom de Can Móra. Aquest edifici es troba situat en el call d’Inca, el barri jueu que estava format per les illetes de cases configurades pels carrers de Sant Francesc, la Virtut, Can Valella, Pare Cerdà, el Call i la Rosa.

arco gotico en can monroigL’actual casa de dues plantes i datada del segle XVI, presenta una façana de parament llis decorat amb pedretes, semblant a la façana de Can Siquier. Les obertures estan formades per diverses finestres, a excepció del portal d’entrada, que està acabat amb un arc de mig punt adovellat de pedra viva igual que la part inferior de dita façana. Ben igual que la ja esmentada Can Siquier, a l’interior hi ha algunes restes d’època barroca (arcs d’ansa paner).

Aquesta casa va romandre molts d’anys tancada i amb el pas del temps s’anà fent mal bé, però fa uns anys fou comprada i els seus nous propietaris hi dugueren a terme una gran restauració mitjançant la qual sortiren a la llum molts elements arquitectònics que varen evidenciar el passat medieval de la casa. 

Els elements gòtics de l’edifici que a dia d’avui s’hi poden observar estan formats per una sèrie d’arcs, ogivals i de mig punt, i també algun portal i alguna finestra arquitravada. Així doncs, l’interior de la casa està format per dues crugies. A la primera crugia hi ha tres estances perpendiculars a la façana i separades per arcs. És dins el que es pot considerar com l’entrada de la casa, on a la part esquerra hi destaca un arc d’ansa paner d’època barroca i, tot seguit, un gran arc ogival de pedra d’època medieval. A la part dreta hi destaca un arc rodó i emblanquinat que dóna pas a una estança a la qual també destaca un arc ogival paredat.

Arc ogival
La primera crugia queda separada de la segona mitjançant un mur en el qual s’obre un portal arquitravat d’accés entre les dues crugies i, al seu costat dret, una finestra acabada amb un arc de mig punt que molt possiblement també es pot datar d’època medieval a causa de la gran semblança amb altres portals i finestres trobats en edificis gòtics de l’època (Palau de l’Almudaina, Palau dels Reis de Mallorca de Sineu, Torre dels Enagistes de Manacor, etc). Tampoc no es descarta que en un altre temps pogués haver estat un portal.

Finestra
A la segona crugia i en el mur esquerre s’hi obre un portal de pedra arquitravat amb una llinda de fusta, tot seguit una finestra quadrada i per acabar un portal de pedra, ara arquitravat, però que originalment estigué acabat amb un arc de mig punt, igual que el que es troba al mur de separació entre les dues crugies. Per la seva forma i situació, pensam que també es tracta de restes medievals.

A la part posterior de la casa, s’hi situa el pati, i a la part esquerra hi ha un espai obert per un arc d’ansa paner d’època barroca, del qual destaca la seva part inferior, ja que veim com n’existí un d’anterior, també d’ansa paner, i encara in de més antic, que per la col·locació de les pedres degué esser apuntat. A més, al costat dret, encara es pot veure l’arrencada del que degué ser el nervi de la creueria. A la part de l’arcada, al mur del fons, queda ben marcada la forma de l’arc ogival i , per l’amplada de l’espai, hom pot pensar que es tractava d’un espai cobert per dos trams amb volta de creueria.

Pati
Una vegada descobertes aquestes restes arquitectòniques i tenint datat el call jueu en el segle XIV, lloc on se situa la casa, és fàcil pensar que parlam d’unes restes gòtiques que molt probablement daten d’aquest mateix segle o fins i tot del XIII.

A més d’aquestes troballes, amb la restauració de la casa foren aixecats tots els trespols i es feren una sèrie de troballes molt interessants.

Cub
Així, cal destacar que, a la part dreta de l’entrada, s’hi trobà un antic forn que restava enterrat per sota del nivell del carrer, ben igual que tot una sèrie de cubes i dipòsits de pedra repartits per tota la casa connectats entre ells mitjançant canonades fetes de fang. A part, se sap que la casa també disposava d’un celler i encara es conserva una cisterna. Al pati també hi ha dos dipòsits, un més gran que l’altre. En el petit, s’hi descobriren uns escalons pels quals s’hi podia accedir i en el seu interior hi ha una aixeta de bronze amb decoració antropomorfa (dos ulls i un nas).


horno en Can Monroig


Forn
A diferència de les restes arquitectòniques formades pels diversos arcs, en el cas de les troballes del forn, dels diferents dipòsits, cisternes i pous, no ens atrevim a datar-les, ja que fins avui no han estat estudiades arqueològicament i, per tant, no disposam de dades convincents que ens permetin saber ni quin era el seu ús ni quan foren construïdes. A més, també cal tenir en compte que Can Monroig és una casa que ha petit moltes transformacions i ampliacions al llarg dels segles, cosa que dificulta encara més el seu estudi.

Però, malgrat tot, cal tenir en compte algunes dades prou importants que en un futur, i després d’un bon estudi arqueològic, podrien ajudar a desxifrar aquestes diferents troballes.

Així doncs, una vegada més, hem de destacar que el casal es troba  situat en el que en el segle XIV fou el call d’Inca. Per això,  creim necessari apuntar algunes dades bibliogràfiques sobre els jueus a Mallorca, a Inca i sobre l’erecció del nostre call, sense oblidar el de Ciutat de Mallorca.


restos hallados en Can Monroig

 

El call d’Inca

Cal cercar els orígens de la presència de jueus a Mallorca en el segle V, tant pel que fa a Mallorca com pel que fa a Menorca, ja que així ho documenta una carta del bisbe Sever l’any 417. També, i gràcies a diverses fonts, sabem que durant la dominació islàmica de l’illa (902-1229) també existia una important comunitat de jueus. Així, quan Jaume I conquerí Mallorca el 1229, ja es va trobar amb una important comunitat jueva a la ciutat de Mallorca, però també en altres indrets de la Part Forana com Inca, Petra, Montuïri, Felanitx, Sineu, Alcúdia, Sóller i Pollença.


Arco gótico


La comunitat jueva d’Inca ja apareix documentada l’any 1232, quan Jaume I atorga retribucions als jueus d’Inca, de l’Almudaina de Gomara (Ciutat), de Petra i de Montuïri[1]. Un document de 1240 confirma la presència de jueus a Inca. Per altra banda, el Conqueridor donà el seu suport als jueus de Mallorca, concedint-los protecció reial, privilegi que confirmà el mateix rei l’any 1247.

Disposam de més documentació referent a la comunitat jueva d’Inca durant els anys qeu conformen el segle XIV. Aquestes dades estan documentades als llibres de morabatí dels anys 1329 i 1336. També sabem que en aquests anys els jueus inquers encara no disposaven d’un barri (call) per viure-hi tots plegats, sinó que habitaven repartits en diferents indrets de la vila. En canvi, sí que disposaven d’una bona organització sota la institució jueva anomenada aljama, que era aprovada pel rei i disposava de consellers, secretaris i procuradors, a més de gaudir d’una certa independència pública[2] .

A l’any 1346 i a causa dels importants i constants enfrontaments entre alguns dels membres de la comunitat jueva i de la comunitat cristiana, el rei Pere el Cerimoniós manà aixecar un call per a la vila inquera. Malgrat la decisió reial i a causa de la gran minva de la població jueva després de la pesta del 1348, no fou fins al 1372 quan s’establí definitivament el call d’Inca, tot i que a l’any 1353 els jurats d’Inca ja havien demanat al governador que es construís un call i aquest assignà un lloc situat en el barri de Sant Bartomeu, concretament al carrer de Martí Metge, però el lloc no agradà als jueus a causa del mal estat de les cases, moltes en estat de ruïna, i apel·laren el senyor rei per tal que els concedís un altre lloc on establir-se. Finalment el rei Pere IV d’Aragó, com hem vist anteriorment, a l’any 1372 els concedí un nou lloc situat a l’anomenat carrer d’en Pascolet, situat al barri de Sant Francesc. Portales medievales
Portal de pedra arquitravat

L’assalt al call de 1391
El call d’Inca, semblant al cas de Ciutat, estava envoltat d’un mur i tancat per dos portals, un d’ells molt probablement al carrer de Sant Francesc, ja que consta als documents de 1372, on els jueus demanen que un dels portals sia fet al carrer de Sant Francesc[3]. Malgrat tot, que els jueus tenguessin el seu propi barri tancat de la resta de la vila no bastà per aturar els enfrontaments i assalts a les cases jueves per part dels cristians, i al 1391 s’assaltaren els calls de Palma i d’Inca. Els cristians dugueren a terme diferents avalots mitjançant els quals perpetraren nombrosos actes de pillatge i destrucció, assassinaren un gran nombre de jueus (pel que fa a Inca, els documents parlen d’una exterminació quasi total) i calaren foc a cases i botigues del call, deixant arrasat el barri sencer.

Tornant a Can Monroig...
Com a conclusió final i havent situat el casal de Can Monroig dins el que fou el call inquer, una darrera observació ens du fins a l’arc ogival que ens ubica a l’entrada de la casa. En aquest arc, a la part superior, encara s’hi poden veure les restes de mascara i una fotografia del mateix arc, feta tot just abans de la seva neteja, ens mostra com quan fou descobert les restes de mascara es repartien per tot ell. 

arco con restos de hollín


A la segona crugia de la casa, tot d’una després del portal que hi dóna accés, a mà esquerra hi ha un altre portal arquitravat que mostra la llinda de fusta totalment cremada. Aquestes restes cremades han de ser per força fruit d’un incendi important sofert per la casa i el fet que es trobin en unes restes arquitectòniques d’època gòtica ens fa pensar que poguessin estar relacionades directament amb l’assalt del call el 1391, ja que apareix documentat a la Història de Mallorca de Pere Xamena que durant els avalots es cremaren cases i botigues[4]. Cal destacar també el primer volum de la Història de Mallorca editada per l’editorial Moll, que afirma que les “classes baixes” de la ciutat s’uniren amb els pagesos assaltant el Call, cremant les cases i assassinant uns 300 jueus [...] El mateix atemptat havia sofert el Call d’Inca[5].

Text: Guillem Alexandre Reus i Planells, “L’art gòtic a Inca. Arquitectura civil”, a: XIV Jornades d’Estudis Locals, Ajuntament d’Inca, Inca, 2013, p. 167-170.

 [1] Miquel S. Font i Poquet: La fe vençuda. Jueus, conversos i xuetes a Mallorca, Palma, 2004, 17.

[2] Pere Xamena Fiol: Història de Mallorca, Palma, 1991, 107.

[3] Ramon Rosselló Vaquer: Història d’Inca (1350-1516), Palma, 1997, 19.

[4] Pere Xamena Fiol: Història de..., 169.

[5] Autors diversos: Història de Mallorca, vol. I, Palma, 1989, 223-224.

Workshop of introduction to archeology in Can Monroig, Inca, Mallorca (2015)

Workshop of introduction to archeology in Can Monroig, Inca, Mallorca.

The archaeologist Jorge Argüello Menéndez will conduct a practical and theoretic course the days 6, 7, 8, 9 and 10th of July 2015 at Can Monroig.

The study will focus on the kiln and well situated at the entrance of the house located in Inca.

Excavation and probe of 1.50 x 1.50 metres.

Beginning of excavation of the statigraphic levels of a well.

Themes to be treated:

1-    Spatial organization of the site.

2-    Methodology of the excavation.

The statigraphic units. Statigraphic relations. Identification and excavation of the statigraphic unit.

3-    Registry proceedings and excavation of the stratum.

The file of the statigraphic unit. The photographic registry of the site. The drawing of the site. Archaeologic excavation techniques. Gathering of materials. Gathering of samples 54.

 4-    Treatment of the archaeologic material.

Cleaning. Acronyms. Joining of fragments.

 Location: Can Monroig.

 C/ Can Valella nº22

Inca, Mallorca, Spain.

 See on Google Maps

 Telephone number: 649 186 494 (Robert López Hinton)

Dates: 6 to 10 of July 2015

Time: from 15:00 to 20:00 hours.

Limit number of places: 6

Reservations: send an email to Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicating the reasons why would you like to participate in this course.

The selected candidates should advance 50% of the cost before the start of it, and the rest on 6th July, on starting.
El arqueólogo Jorge Argüello Menéndez impartirá un curso teórico práctico los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio del 2015 en Can Monroig.
El estudio se centrará en el horno y el pozo que se encuentran en la entrada de la casa situada en Inca.

Excavación de un sondeo de 1,50 x 1,50 metros.
Inicio de la excavación de los niveles estratigráficos de un pozo.

Temas a tratar:

1.- Organización espacial del yacimiento.

2.- Metodología de excavación.
Las unidades estratigráficas. Relaciones estratigráficas. Identificación y excavación de Unidad Estratigráfica

3.- Procedimientos de registro y excavación de un estrato.
La ficha de Unidad Estratigráfica. El Registro fotográfico de campo. El dibujo de campo.
Técnicas de excavación arqueológica. Recogida de materiales. Recogida de muestras 54.

4.- Tratamiento del material arqueológico.
Limpieza. Siglado. Pegado de fragmentos.


Lugar: Can Monroig
C/Can Valella nº22
Inca ,Mallorca, España.
ver en Google maps
teléfono 649186494

Fechas: 6 a 10 de julio 2015

Horario: 15h a 20h

Limite de plazas: 6

Reservas: enviar un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando los motivos por los que te gustaría participar en este curso.

El horno de Can Monroig

arco horno


Durante la restauración de Can Monroig que se inició  en el año 2002,  apareció en una de las salas y casi a ras de suelo un arco de piedra.
Tardaríamos unos meses en levantar las losas de piedra y así desenterrar lo que resultó ser un pequeño horno.


horno de can monroig

En el recinto del horno había dos pozos, uno de ellos estaba lleno de tierra, el otro estaba tapado por una losa de piedra y al tratarse de un pozo de filtración se encontraba lleno de agua.

En el año 2014, a través del arqueólogo Jorge Argüello, solicitamos permiso a la dirección de patrimonio  para realizar unas catas arqueológicas en la zona de el horno.
El próximo día seis de julio se inicia el estudio arqueológico en Can Monroig centrado en el horno y uno de los pozos que hay en este recinto.

Esto es posible gracias a la enorme generosidad e interés de Jorge, ya que no recibimos ninguna ayuda para financiar estos trabajos;
por lo cual, toma forma de curso de iniciación a la arqueología, con una aportación económica por parte de los alumnos y con un máximo de seis participantes debido a la limitación del espacio.

Esperamos que este curso que se inicia el 6 de julio pueda aportarnos nuevos datos sobre los orígenes de Can Monroig.


horno en Can Monroig


Artículos relacionados:
Can Monroig i el call de Inca
La casa
¿Mikveh en el barrio judío de Inca?
Can Monroig and the jewish quarter of Inca
Ablagerungen der geschicht /Mallorca zeitung


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can Monroig y el barrio judío de Inca

Can Monroig y el barrio judío de Inca

La casona de Can Monroig, ubicada en el número 22 de la calle de Can Valella está situado en la judería de Inca, el barrio judío que estaba formado por las manzanas de casas comprendidas entre las calles de Sant Francesc, la Virtud, Can Valella, Pare Cerdà, el Call y la Rosa. La actual casa de dos plantas datada en el siglo XVI, presenta una fachada  de muro liso decorado con pequeñas piedras, parecida a la fachada de Can Siquier. Las aberturas están formadas por diversas ventanas y un portal de entrada de arco de medio punto con dovelas de piedra, al igual que la parte inferior de dicha fachada. De la misma manera que en la ya nombrada Can Siquier, en el interior hay algunos restos de época barroca (arcos carpaneles).

Fachada de Can Monroig              Can Monroig en el año 2002

Esta casa estuvo muchos años cerrada y con el paso del tiempo fue deteriorándose, pero hace unos años fue comprada y su nuevos propietarios llevaron a cabo una gran restauración con la que salieron a la luz muchos elementos arquitectónicos que evidenciaron el pasado medieval de la casa.

Los elementos góticos del edificio que hoy en día pueden observarse están formados por una serie de arcos, ojivales y de medio punto, y también algún portal y alguna ventana adintelada. Así pues, el interior de la casa está formado por dos crujías. En la primera crujía hay tres habitaciones perpendiculares a la fachada y separadas por arcos. En la entrada de la casa en la pared izquierda destaca un arco carpanel de época barroca y, seguidamente, un gran arco ojival de piedra de época medieval. En elladp derecho un arco de medio punto  encalado que da paso a una estancia en la cual también destaca un arco ojival cegado. La primera crujía queda separada de la segunda mediante un muro en el que se abre un portal adintelado de acceso entre las dos crujías y, en su lado derecho, una ventana acabada en un arco de medio punto que muy probablemente sea de época medieval debido a la gran semejanza con otros portales y ventanas encontrados en edificios góticos de la época (Palacio de la Almudaina, Palacio de los Reyes de Mallorca de Sineu, Torre dels Enagistes de Manacor, etc.). No  descartamos que en otro tiempo pudiera haber sido un portal.

En la segunda crujía y en el muro izquierdo se abre un portal de piedra adintelado con ejácena de madera, a continuación una ventana cuadrada y finalmente un portal de piedra, ahora adintelado, pero que originalmente estuvo acabado por un arco de medio punto, igual que el que se sitúa en el muro de separación entre las dos crujías. Por su forma y situación, pensamos que también se tratan de restos medievales. En la parte posterior de la casa está situado el patio , donde encontramos un arco carpanel de época barroca, del que destaca su parte interior, ya que vemos como anteriormente existió otro anterior a él, también carpanel, y todavía otro más antiguo, que por la colocación de las piedras debió de ser apuntado. Además, en el lado derecho todavía puede verse el arranque de lo que debió ser el nervio de la bóveda de crucería. Al otro lado del arco, en el muro del fondo, queda bien marcada la forma del arco ojival y, debido a la achura del espacio, podemos pensar que se trataba de un espacio cubierto por dos tramos con bóveda de crucería.

Una vez descubiertos estos restos arquitectónicos y teniendo fechada la judería en el siglo XIV, lugar dónde se sitúa la casa, es fácil pensar que estamos hablando de unos restos góticos que muy probablemente datan de este mismo siglo o del XIII.

Además de estos descubrimientos, con la restauración de la casa se levantó todo el suelo y también se encontraron toda una serie de elementos muy interesantes. Así, cabe destacar que, en la parte derecha de la entrada, se encontró un antiguo horno que estaba enterrado bajo el nivel de la calle, lo mismo que toda una serie de cubas y depósitos de piedra repartidos por la casa y conectados entre ellos mediante tuberías hechas de barro. Aparte, se sabe que la casa también disponía de una bodega y todavía se conserva una cisterna. En el patio también hay dos depósitos, uno más grande que el otro. En el pequeño, se encontraron unos peldaños por los cuáles se puede acceder al interior del depósito donde hay un grifo de bronce con decoración antropomorfa (dos ojos y una nariz). A diferencia de los restos arquitectónicos formados por los diversos arcos, en el caso del descubrimiento del horno, de los diferentes depósitos, cisternas y pozos, no nos atrevemos a datarlos, ya que hasta la actualidad no han sido estudiados arqueológicamente y, por tanto, no disponemos de fechas convincentes que nos permitan saber ni cuál era su uso ni cuándo fueron construidos. Además, también se debe tener en cuenta que Can Monroig es una casa en la cual se han llevado a cabo muchas transformaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos, cosa que dificulta todavía más su estudio. Pero, a pesar de todo, hay que tener en cuenta algunas fechas suficientemente importantes que en un futuro y después de un apropiado estudio arqueológico, podrían ayudar a descifrar estos elementos descubiertos. Así pues, una vez más, tenemos que destacar el hecho de que la casa se encuentra situada en el que durante el siglo XIV fue la judería de Inca. Por eso, creemos necesario apuntar algunos datos bibliográficos sobre los judíos en Mallorca, en Inca, y sobre la erección de nuestra judería, sin olvidar la judería de Palma.

La judería de Inca

Es preciso señalar la presencia de judíos en Mallorca en el siglo V, tanto por lo que se refiere a Mallorca como por lo que se refiere a Menorca ya que así lo documenta una carta del obispo Severo el año 417. También, y gracias a diversas fuentes, sabemos que durante la dominación islámica de la isla (902-1229)  existía una importante comunidad de judíos. Así pues, cuando Jaume I conquistó Mallorca en 1229 ya se encontró con una importante comunidad judía en la ciudad de Palma, pero también en otros lugares de la Part Forana como Inca, Petra, Montuïri, Felanitx, Sineu, Alcúdia, Sóller y Pollença. La comunidad judía de Inca ya aparece documentada el año 1232, cuando Jaume I otorga retribuciones a los judíos de Inca, de la Almudaina de Gomara (Palma), de Petra i de Montuïri. Un documento de 1240 confirma la presencia de judíos en Mallorca, haciéndoles concesión de protección real, privilegio que confirmó el mismo rey el año 1247.

Disponemos de más documentación referente a la comunidad judía de Inca durante los años que conforman el siglo XIV. Estas fechas están documentadas en los libros de “morabatí” de los años 1329 y 1336. También sabemos que durante estos años los judíos de Inca todavía no disponían de un barrio (judería) para vivir en él todos juntos, sino que habitaban repartidos en diferentes lugares de la villa. En cambio, sí disponían de una buena organización bajo la institución judía llamada aljama, que era aprobada por el rey y constaba de consejeros, secretarios y procuradores, además de disfrutar de cierta independencia pública. En el año 1346, y a consecuencia de los importantes y constantes enfrentamientos entre algunos de los miembros de la comunidad judía y de la comunidad cristiana, el rey Pedro el Ceremonioso mandó levantar una judería para la villa de Inca. A pesar de la decisión real y a causa del gran descenso de población judía después de la peste del 1348, no fue hasta el 1372 cuando se estableció definitivamente la judería de Inca, aunque en el año 1353 los jurados de Inca ya habían pedido al gobernador que se constituyera un barrio judío y éste lo asignó en un lugar situado en el barrio de Sant Bartomeu, concretamente en la calle de Martí Metge, pero el lugar no gustó a los judíos a causa del mal estado de las casas, muchas de las cuales estaban en ruina, y apelaron al señor rey para que les concediera otro lugar donde establecerse. Finalmente el rey Pedro IV de Aragón, como ya hemos visto anteriormente, en el año 1375 les concedió un nuevo lugar situado en la llamada calle d’en Pascolet, situada en el barrio de Sant Francesc.

El asalto a la judería en 1391

La judería de Inca, siguiendo un caso semejante al de Palma, estaba rodeado de un muro y cerrado por dos puertas, una de ellas muy probablemente en la calle de Sant Francesc, ya que así consta en los documentos de 1372, dónde los judíos  piden que uno de los portales "sia fet al carrer de Sant Francesc". A pesar de todo, que los judíos tuvieran su propio barrio cerrado del resto de la villa no bastó para parar los enfrentamientos y asaltos a las casas judías por parte de los cristianos, y en 1391 se asaltaron las juderías de Palma e Inca. Los cristianos llevaron a cabo diferentes altercados mediante los cuales perpetraron numerosos actos de pillaje y destrucción, asesinaron un gran número de judíos (en referencia a Inca, los documentos hablan de una exterminación casi total) e incendiaron casas y tiendas de la judería, dejando arrasado el barrio entero.

volviendo a Can Monroig

Como conclusión final y habiendo situado la casa de Can Monroig dentro de lo que fuera la judería inquense, una última observación nos lleva hasta el arco ojival que se ubica en la entrada de la casa. En el arco todavía pueden verse restos de hollín que recubrían dicho arco cuando fue hallado. En la segunda crujía de la casa, seguidamente al portal que le da acceso, a mano izquierda hay otro portal adintelado con una jácena de madera quemada. Estos restos  tienen que ser forzosamente fruto de un incendio importante ocurrido en la casa y el hecho de que se encuentren en unos restos arquitectónicos de época gótica nos hace pensar que pudieran estar relacionados directamente con el asalto de la judería de 1391, ya que aparece documentado en la Història de Mallorca de Pere Xamena que durante los altercados se quemaron casas y tiendas. También hay que destacar el primer volumen de la Història de Mallorca editada por la Editorial Moll, que afirma que les “classes baixes” de la ciutat s’uniren amb els pagesos assaltant el Call, cremant les cases i assassinant uns 300 jueus (…) El mateix atemptat havia sofert el Call d’Inca.

Guillem Alexandre Reus i Planells Historiador del arte

Más información:
Jewish quarter of Inca (blog en tumblr)
Jewish quarter of Inca (google plus)
Can Monroig and the jewish quarter of Inca (pinterest)


Can Monroig en "España en comunidad" de TVE 2

 
 
Marie-Noëlle Ginard y Robert López Hinton entrevistados para el programa "España en comunidad" de TVE 2, hablan de Can Monroig, su historia, arquitectura y decoración, así como del  proyecto cultural que  llevan a cabo en este espacio situado en el antiguo barrio judío de Inca en Mallorca.
A partir del minuto 10.

Ver vídeoEspaña en Comunidad - 07/12/13 En algún momento las tres culturas, musulmana, cristiana y judía, convivieron en Inca, con toda seguridad Can Monroig fue testigo de ello. La existencia de unos baños judíos o baños árabes   es todavía una hipótesis. 
Nota de julio 2014:
A fecha de junio 2014 el consell de Mallorca ha autorizado el proyecto de intervención arqueológico en los restos del horno situado en la planta baja de  Can Monroig. Este estudio correrá a cargo del arqueólogo Jorge Argëllo Menéndez y esperamos arroje alguna luz sobre el pasado de esta casa y la ciudad de Inca.

caldera de un hammam en Inca

¿Mikveh en el barrio judío de Inca?

 
 
En el año 2002, cuando visitamos Can Monroig por primera vez, tuvimos un verdadero flechazo con la casa.
Ese pequeño arco ojival, las losas de piedra en una parte de la casa, los espacios  amplios, el estado
tan puro en el que se hallaba la casa....
 
Pero lo que íbamos a encontrar en la reforma era realmente sorprendente, pasarían unos cuantos años antes de descubrirlo.
Junto al arco que nos cautivó desde un primer momento hallamos los restos de lo que pudo ser una
bañera de piedra. Al principio creímos que se trataba de un recipiente para macerar el barro.
Confundidos por el nombre del barrio, "gerrers" (alfareros), interpretamos todo lo que veíamos a nuestro
alrededor como los restos de una alfarería.
El horno que hallamos bajo el nivel de la calle debía ser de alfarero, los silos serían depósitos de agua o
arcilla y así....

arco ogival
Arco ojival, y una gran bañera de piedra rodeada de silos de menor tamaño.
Con acceso por un portal más pequeño que hoy en día comunica con la casa vecina.

 
Sabíamos que can Monroig se encontraba junto al antiguo barrio de "el call" o barrio judío, de esto no
había duda. Según las crónicas éste se había incendiado en el siglo XIV. Cuando eliminamos tabiques y
suelos añadidos a lo largo de los siglos, encontramos otro arco ojival de gran tamaño cubierto de hollín. Una gran jácena de piedra
reconvertida en banco indicaba que posiblemente hubo más depósitos de piedra que albergaron...
el qué???...¿Agua, vino, barro, aceite?....
No podemos decir con certeza qué fue Can Monroig hace siglos. Pero sin duda, este espacio
que nosotros descubrimos hace unos años cuando levantamos suelos, tiramos tabiques, rescatamos arcos,
desenterramos hornos y vaciamos depósitos de piedra, tuvo que formar parte del barrio de la comunidad judía
de Inca o bien de la comunidad musulmana de Inca.
¿Sinagoga, Mikveh, Mikvah, call, baños árabes...?

depósitos o silos
Silos de piedra alrededor del depósito.
 

 
Escaleras para acceder al mikveh
 Bañera de piedra y peldaños de escalera

Al retirar unas losas de piedra, unos metros por debajo del nivel de la calle, encontramos los restos de un antiguo recipiente de piedra. Se accedía a él a través de un arco pequeño (hoy comunica con la casa del vecino), con unas escaleras de acceso y otras de salida. Al fondo se aprecian los restos de un horno que también se encontró durante las obras de restauración.
Durante unos años pensamos que se trataba de un horno de alfarero, en parte porque la casa se encuentra junto a la calle gerrers (alfareros), en parte por los restos de cerámica que se usaron de relleno. Varios expertos en alfarería nos han asegurado que el horno es demasiado pequeño para cocer cerámica.
La hipótesis actual es que se trata de un horno que servía para calentar el agua de los depósitos que le rodeaban.


horno para calentar agua
Horno de pequeño tamaño, tipología musulmana.
Probablemente servía para calentar agua.
 
En el patio, que en otra época festuvo cubierto por una bóveda de crucería, encontramos este depósito de piedra. Comunica con otro depósito más grande a través de un grifo. ¿Podría tratarse de un Mikveh o pequeño recipiente 
donde los judíos celebraban sus ritos de purificación?Bañera de piedra

Depósito de piedra con escalones


 
depósito o bañera de piedra
 Silos y depósitos construidos en piedra que se hallaron ocultos al levantar el suelo.

 

arco quemado
Arco gótico con restos de hollín que permanecía oculto tras un tabique.

House situated in Inca, Mallorca in the middle ages jewish quarter. Remains of several deposits or built of stone bathtubs that resemble the Mikveh where Jews conducted ritual baths or the purification appeared during its restoration.
 
Nota de julio 2014:
A fecha de junio 2014 el consell de Mallorca ha autorizado el proyecto de intervención arqueológico en los restos del horno situado en la planta baja de  Can Monroig. Este estudio correrá a cargo del arqueólogo Jorge Argëllo Menéndez y esperamos arroje alguna luz sobre el pasado de esta casa y la ciudad de Inca.

Subscribe to this RSS feed

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.